Vedtægter for

GRUNDEJERFORENINGEN

KISSERUP ENGE

===============

8. reviderede udgave vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2006 samt ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2006.


Ordensbestemmelser stk. 1 revideret på generalforsamling den 31. marts 2007.

Indholdsfortegnelse :

§ 1 - 3. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
- Hvad kalder vi os. Hvad er formålet med foreningen.

§ 4. OMRÅDE OG MEDLEMMER.
- Forpligtelse ved salg af grund.
- Adresseændringer.


§ 5. FONDE, INDSKUD OG KONTINGENT.
- Hvilke fonde har vi.
- Indskud ved ejerskifte.
- Indskud ved evt. udvidelse af foreningen.
- Kontingent.
- Ekstraordinært kontingent.
- Betalingsfrist for kontingent, gebyrer og inddrivelse ved restance.

§ 6. REGNSKAB OG REVISION.
- Regnskabsår.
- Krav til regnskabet. Fremlæggelse til gennemsyn.

§ 7 - 9. GENERALFORSAMLINGEN.
- Afholdelse, indkaldelse, dagsorden.
- Frist for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen.
- Ekstraordinær generalforsamling, indkaldelse, dagsorden.
- Adgang til generalforsamlingen, fuldmagt og begrænsninger i antal heraf. Referat og udsendelse heraf.

§ 10. STEMMEREGLER.
- Simpelt flertal.
- Forhold der kræver 2/3 flertal.

§ 11 - 13. BESTYRELSEN.
- Antal medlemmer.
- Valgregler for bestyrelse og revisorer incl. suppleanter.
- Tegningsregler, bankfuldmagt.
- Bestyrelsens beslutningsdygtighed.

§ 14 - 15. FORENINGENS MIDLER.
- Kassererens føring af regnskab, prokura, tilsyn med regnskabsførelsen.
- Føring af medlemsfortegnelse.
- Medlemmernes økonomiske forpligtelse.

§ 16. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER.
- Tidsbegrænsning i brug af motoriserede haveredskaber til havearbejde.
- Afbrænding af haveaffald.
- Ordensregler for foreningens område.

§ 17. OPLØSNING AF FORENINGEN.

Vedlagt: Ordensbestemmelser for veje og fællesarealer.
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§ 1.
Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KISSERUP ENGE.

§ 2.
Foreningens hjemsted er Ny Holbæk Kommune.

§ 3.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel overfor det offentlige som overfor private i alle spørgs­mål af fælles interesse, herunder anlæg og vedligeholdelse af veje, forsyningsledninger, fællesarealer, bål og badebro, renovation m.v. samt i øvrigt efter generalforsamlingens beslutning at effektuere andre for­mål af fælles interesse.

OMRÅDE OG MEDLEMMER:
§ 4.
Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af grunde på Engbovej, Fjordengen, Fyrrevej, Granvej, Engbjerget samt Engvej nr. 23 til 55. Ved ejerskifte skal sælgeren straks give grundejerforeningen meddelelse om køberens navn og adresse tillige med angivelse af, hvem der berigtiger handelen. Sælgerens forpligtelser overfor grundejerforeningen ophører først, når indskud og eventuelle kontingentrestancer er betalt.
Adresseændringer skal straks meddeles kassereren.

FONDE, INDSKUD OG KONTINGENT:
§ 5.
Foreningen har 2 fonde, en vejfond og en brofond. På bestyrelsens indstilling beslutter generalforsamlingen hvert år disse fondes størrelse.
Ved et ejerskifte betales et indskud, der er fastsat af gene­ralforsamlingen.
Hver ny grund, der tilsluttes grundejerforeningen, skal betale indskud plus anpart i de fælles anlæg, som findes i grundejerfor­eningen. Omfang og beløb fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.
Dette kan indankes for den kommende generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.
Til dækning af foreningens driftsudgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af gene­ralforsamlingen.
Såfremt grundejerforeningen ved generalforsamlingsbeslutning påtager sig at udføre større fællesopgaver, er med­lemmerne forpligtet til at bidrage hertil, enten gennem det ordinære kontingent eller ved betaling af et ekstraordinært kontingent som besluttet af generalforsamlingen.
Ethvert kontingent pålignes med lige store beløb på samtlige grunde, der hører under grundejerforeningen, uanset ejen­dommens størrelse.
Det ordinære årlige kontingent betales hver 1. juni. Er kontin­gent eller andre ydelser ikke betalt inden én måned efter forfaldstid, opkræves disse med et tillæg der fastsættes af generalforsamlingen.
Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden 2 måneder efter forfaldstid, kan beløbene anmeldes til et kredit institut (RKI eller lignende) eller beløbene overgå til retslig inkasso gennem en advokat.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter begæring meddele et medlem henstand.

REGNSKAB OG REVISION:
§ 6.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet skal afspejle foreningens økonomiske situation og finansielle styrke.
Foreningen vælger 2 revisorer til at revidere foreningens regnskab.
Det reviderede regnskab, forsynet med revisorernes påtegning, skal være fremlagt for medlemmerne til eftersyn 14 dage inden den ordinære generalforsamling.

GENERALFORSAMLINGEN:
§ 7.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel til den af hvert medlem opgivne adresse. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden, regnskab og budgetforslag samt angive, hvor regnskabet er fremlagt til eftersyn.
Generalforsamlingen afholdes i hjemstedskommunen.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab og revisorernes påtegning.
4. Indkomne forslag.
5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Valg af strandudvalg.
9. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal ind­sendes til bestyrelsens formand senest 8 dage forud for gene­ralforsamlingens afholdelse. Medfører forslaget udgifter for foreningen, skal budgetoverslag medtages.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalfor­samling ved simpelt flertal, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en fjer­dedel af foreningens medlemmer forlanger det skriftligt med angivelse af en dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at formanden eller næstformanden har modtaget dagsordenen.
Bestyrelsen indkalder skriftligt til den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal alene indeholde den foreslåede dagsorden.
Afstemningsreglerne er som for den ordinære generalforsamling.

§ 9.
Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse, revisor samt foreningens advokat. Kun foreningens medlemmer har stemmeret.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til en myndig person, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Fuldmagten giver adgang til generalforsamlingen. Ingen befuldmægtiget kan repræ­sentere mere end 6 stemmer.
Over det på generalforsamlingen passerede laves et referat der, underskrevet af dirigent og formand, udsendes til medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingen.

STEMMEREGLER:
§ 10 .
Hver grund har 2 stemmer. Ved restance med kontingentbetalingen eller anden ydelse, bortfalder stemmeretten.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål i stk. 2. Afstemning foretages ved hånds­op­ræk­ning, dog skal skriftlig afstemning altid finde sted ved valg blandt flere opstillede end der skal vælges, samt når sådant forlanges af dirigenten eller 5 medlemmer.

Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:

Køb og salg af ejendom,
Vedtægtsændringer,
Foreningens opløsning,

kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med simpelt flertal.

BESTYRELSEN:
§ 11.
Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der be­står af 5 medlemmer. Heraf vælges formand og kasserer direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsen og revisorerne vælges for 2 år af gangen, og der vælges:
På lige årstal: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.
På ulige årstal: Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor.
Hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
Alle kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

§ 12.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et af bestyrelsesmedlemmerne.
Bankfuldmagt har for­manden eller næstformanden sammen med kassereren.

§ 13.
Bestyrelsen holder møde, når eet medlem af bestyrelsen kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.FORENINGENS MIDLER:
§ 14.
Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgif­ter via netbank samt fører foreningens regnskab via PC-regnskabsprogram. Herudover fører kassereren medlemsfortegnelsen.
Kassereren tildeles prokura af bestyrelsen.
Foreningens midler skal indsættes i bank eller sparekasse. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.
Bestyrelsen og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskab, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning, forevist.

§ 15.
For grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, dog ikke udover et beløb svarende til 1 års kontingent.

MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER:
§ 16.
Brug af EL- og motordrevne redskaber må kun ske mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 på søn- og helligdage og mellem kl. 9.00 og 18.00 på hverdage.
Afbrænding af haveaffald og større bål er forbudt på grundene jf. Brandregulativet. Generalforsamlingen kan vedtage ordensforskrifter, som vil være gældende for samtlige medlemmer.
Såfremt et medlem i øvrigt ikke overholder grundejerforeningens love og ordensforskrifter, som måtte blive vedtaget af general­forsamlingen, skal bestyrelsen give pågældende medlem en advar­sel.

OPLØSNING AF FORENINGEN:
§ 17.
Ved foreningens opløsning skal den siddende bestyrelse sikre overdragelse af foreningens aktiver og passiver til en anden eksisterende eller ny grundejerforening.